Huisregels

Organisator
De Stichting Braderie Diepenveen is organisator van het evenement. De Nederlandse wetgeving en de APV van de gemeente Deventer zijn van toepassing op de braderie in Diepenveen.

Braderie gebied
Onder het braderie gebied vallen de volgende straten: Oranjelaan (vanaf kruispunt Molenweg), Dorpsstraat tot Roetertshof, Langs de Wetering, Schapenzandweg tot aan de Wetering, Roetertsweg tot splitsing met de Slingerbos en de Slingerbos.

Legitimatie
Wanneer daar aanleiding toe is, kan de organisatie of de beveiliging u vragen om uw legitimatiebewijs. Bezoekers moeten zich houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van organisatie en beveiligingspersoneel.

Foto- en filmopnamen
Tijdens de braderie kunnen open bij activiteiten foto- en filmopnamen worden gemaakt. Bezoekers geven bij het betreden van het braderie gebied stilzwijgend toestemming aan de organisatie hiervoor en ook om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotiedoeleinden.

Privacy en gegevensverwerking:
De organisator zal bij de gegevensverwerking de regels van het AVG in acht nemen.

Hinderlijk gedrag
Hinderlijk gedrag door overmatig drankgebruik of anderszins (ter beoordeling van de beveiliging of organisatie) en/of het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot verwijdering van de braderie. Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie, handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden. Bij constatering van wangedrag of openbare geweldpleging wordt de politie gewaarschuwd.

Drugs, wapens en andere zaken
Personen in bezit en/of onder invloed van drugs, in het bezit van een wapen of een voorwerp dat als wapen kan worden gebruikt zullen de toegang tot het braderiegebied worden geweigerd. Binnen het braderiegebied is het verboden om drugs te gebruiken en/of te dealen. Bij constatering zal de politie worden gewaarschuwd. Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het braderiegebied: drugs, glaswerk, blik, slag – en/of stootwapens, op wapens gelijkende of aanstootgevende voorwerpen. Voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden gebruikt, kunnen in beslag worden genomen, zulks ter beoordeling van de beveiliging.

Afval
Om het braderiegebied en de omgeving schoon te houden moet afval in de daarvoor bestemde afvalbakken worden gedeponeerd.

Flyeren
Het is zonder toestemming van de organisator niet toegestaan flyers of andere zaken uit te delen op en rond het braderiegebied.

Aansprakelijkheid
De organisator is hoofdvergunninghouder van het evenement. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers of hun bezittingen. Het betreden van het braderie gebied en de deelname aan activiteiten is op eigen risico.

Ontzeggingen
Constatering van overtreding van een van deze artikelen kan voor de overtreder een ontzegging voor het betreden van het braderie gebied betekenen.

Overige bepalingen
In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisator over mogelijk te nemen maatregelen.